Tailor Sparrow लेबलसह पोस्ट दाखवत आहेसर्व दर्शवा
खोप्यामधी खोपा सुगरणीचा..... अरे शिंप्यानेही पिलांसाठी झोका पानाले बांधीला