बुधवार पासुन हिंगोली शहर संपूर्ण बंद राहिल

रिसाला बाजार परिसरातील 03 कि.मी. पर्यंतचे क्षेत्र प्रतिबंधीत
डीएम रिपोर्ट्स/हिंगोली-  शहरातील रिसाला बाजार परिसरातील एका रुग्णाचा कोरोना (कोविड-19) अहवाल पॉझिटीव्ह आल्याने जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी रिसाला बाजार परिसरातील 03 कि.मी. पर्यंतचे क्षेत्र प्रतिबंधीत करण्याचे दिले आहे.
सदर रुग्णास येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील आयसोलेशन वार्डमध्ये भर्ती करण्यात आले होते. त्याचा थ्रोट स्वॅब अहवाल आज प्राप्त झाला असुन तो 'पॉझिटीव्ह' आला आहे. त्यामुळे परिबंधननीती योजनेतील (Containment plan) सुचनेनुसार उध्दभवलेल्या ठिकाणापासून 3 कि.मी. पर्यंतच्या परीसरात सर्व प्रकारच्या हालचालीस (व्यक्ती, वाहन ) पुर्णत: बंदी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी आज दिले.
त्याअनुषंगाने परिबंधननीती योजनेतील (Containment plan) सूचनेनुसार प्रतिबंधीत Containment zone (तीन कि.मी.च्या चारही दिशेच्या अंतिम सीमा) रिसाला बाजार (रुग्ण आढळलेला भाग), अकोला बायपास रोड, उत्तर भाग 03 कि.मी., NH 161 बायपास पूर्वेस भाग अंतर 03 कि.मी., कयाधू नदी दक्षिण भाग अंतर 03 कि.मी. आणि नांदेड बायपास पश्चिम भाग अंतर 03 कि.मी. पर्यंत आहे. यामध्ये हिंगोली शहरातील आदर्श कॉलेज, रिसाला बाजारचा भाग गारमाळ, रिसाला, शिवाजीनगर, महसुल कॉलनी, बियाणी नगर, नारायण नगर, सरस्वती नगर, खुशाल नगर, साई नगर, इंदिरा नगर, कमला नगर, हमालवाडी, सिध्दार्थनगरचा भाग बागवानपूरा, तोफखाना आरामशीन लाईन तलाबकट्टा, नवामोंढा, गाडीपूरा, मारवाडी गल्ली, कोमटी गल्ली, गवळीपूरा भाग, महादेव वाडी, भोईपूरा, टालेहॉल, बंजारवाडा, निरंजनबाबा चौककडील भाग, पोळा मारोती कडील भाग, भोईपुरा सदरबाजार खडकपूरा, पेन्शनपूरा, गवळीपूरा, आदर्श नगर, मस्तानशहा नगर, पलटन, पारधीवाडा, वडरवाडा, बस स्टॅड मागील भाग, देवडा नगर, एसआरपी कॅम्प, पोलीस वसाहत, आझम कॉलनीचा भाग, बावनखोली, नगर परिषद वसाहत, शिवराज नगर, एन. टी.सी. नाईक नगर. इत्यादी भाग हे या प्रतिबंधीत Containment zone क्षेत्रामध्ये समाविष्ठ करण्यात आले आहे. तसेच सदर परिसराची संपुर्ण सिमाबंद करण्यात येत असुन सदर सिमेमधुन कोणतेही वाहन अथवा व्यक्ती  यांना आत किंवा बाहेर जाण्यास पुढील आदेशापर्यत पुर्णत: प्रतिबंधीत करण्यात येत आहे.
संचारबंदी कालावधीमध्ये  परवानगी घेतलेल्या व्यक्तीशिवाय इतर कोणतीही व्यक्ती रस्त्याने, बाजारमध्ये, गल्लीमध्ये, घराबाहेर फिरताना आढळुन आल्यास आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 चे कलम 51 तसेच भारतीय दंड सहिता 1860 चे कलम 188 नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध असे समजण्यात येईल आणी पुढील कार्यवाही करण्यांत येईल याची दक्षता घ्यावी.
            सदरील आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जवाबदारी ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. हिगोली , पोलीस अधिक्षक, हिंगोली, अधिक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, हिंगोली,  सर्व उपविभागीय अधिकारी, हिंगोली , सहा. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन परभणी, सर्व तहसिलदार, सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, नगर पंचायत, ग्रामसेवक  तलाठी इत्यादीची असेल, असे जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी प्रसिध्दीपत्रकान्वये कळविले आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या